HALKLA İLİŞKİLER UYGULAMALARINDA BİR ALAN OLARAK KAMU DİPLOMASİSİNİN YERİ VE ÖNEMİ

Abstract views: 433 / PDF downloads: 418

Authors

Keywords:

Kamu Diplomasisi, Halkla İlişkiler, Meslekleşme, Türkiye, İletişim

Abstract

Today, public diplomacy, which is used as a field in public relations practice, has dramatically gained more importance than traditional diplomacy. In today's world where globalization has gained momentum, it has paved the way for the transformation of traditional diplomacy and the emergence of new approaches in the foreign policies of countries. Public diplomacy, which has begun to be used as one of the effective methods in the international arena, is used extensively around the world with the contribution of countries such as the United States of America, Germany and England. Turkey, unless you follow the developments in this area although it has been adapted slightly later. In this study, based on the similarities between public relations and public diplomacy, the reasons for the rising trend of public diplomacy activities in public relations practices and how they are used are presented to the attention of the reader. After Turkey's status in this table whether examples of the historical development in the world of public diplomacy examined how important a place rise as identified in the public relations field of application made it has been tried to the literature by various sources. Finally the world by examining how the institutionalization of public relations practice area of ​​public diplomacy with various applications have made some suggestions to Turkey, this institutionalization process of public diplomacy in Turkey public relations some of the reviews and the place was given to the recommendations to be an important area of ​​application.

ÖZET. Günümüzde halkla ilişkiler uygulama alanlarında bir alan olarak kullanılan kamu diplomasisi, dramatik bir şekilde geleneksel diplomasiden daha fazla önem kazanmıştır. Küreselleşmenin büyük bir ivme kazandığı günümüz dünyasında, geleneksel diplomasinin dönüşmesine ve ülkelerin dış politikalarında yeni yaklaşımların ortaya çıkmasına zemin hazırlamıştır. Uluslararası arenada etkili yöntemlerden birisi olarak kullanılmaya başlanan kamu diplomasisi, dünya çapında Amerika Birleşik Devletleri, Almanya, İngiltere gibi ülkelerin de katkısıyla yoğun bir şekilde kullanılmaktadır. Türkiye, bu alandaki gelişmeleri takip etse de bu sürece biraz daha geç adapte olmuştur.  Bu çalışmada, halkla ilişkiler ve kamu diplomasisi arasındaki benzerliklerden yola çıkılarak kamu diplomasisi faaliyetlerinin halkla ilişkiler uygulamalarındaki yükseliş trendinin nedenleri ve nasıl kullanıldığı ele alınarak okuyucunun dikkatine sunulmuştur. Kamu diplomasisinin dünyadaki tarihsel gelişimine örnekler verilip Türkiye’nin bu tablodaki durumu irdelenerek halkla ilişkiler uygulama alanlarında ne kadar önemli bir yere yükseldiği tespiti yapıldıktan sonra çeşitli kaynaklardan yararlanılarak literatür taramasıyla aktarılmaya çalışılmıştır. Son olarak dünyadaki çeşitli uygulamalarla kamu diplomasisinin halkla ilişkiler uygulama alanı olarak nasıl kurumsallaştığı incelenerek Türkiye için bazı önerilerde bulunulmuş,  bu kurumsallaşma sürecinde Türkiye’deki kamu diplomasisinin halkla ilişkiler uygulamaları arasında önemli bir alan olabilmesi için bazı değerlendirme ve tavsiyelere yer verilmiştir.

Downloads

Published

2021-06-20

How to Cite

Aydın, A., & Poyraz, E. (2021). HALKLA İLİŞKİLER UYGULAMALARINDA BİR ALAN OLARAK KAMU DİPLOMASİSİNİN YERİ VE ÖNEMİ. International Journal of Social and Economic Sciences, 11(1), 12–27. Retrieved from https://ijses.org/index.php/ijses/article/view/299