TEVAZU BAĞLAMINDA LİDERLİK: ALGILANAN EGO DURUMU VE ETKİN LİDERLİK ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA

  • Emal Poyraz Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İletişim Fakültesi, Kişilerarası İletişim, İstanbul, Türkiye
  • Ayperi Atalay Cilveoğlu Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İletişim Fakültesi, Kişilerarası İletişim, İstanbul, Türkiye
Keywords: Kişilerarası İletişim, Transaksiyonel Anazliz, Ego, Tevazu, Liderlik

Abstract

Bu makale “Tevazu Bağlamında Bilge Liderlik ve Bir Model Önerisi” adlı doktora tezinden üretilmiş olup, yazarlar tarafından oldukça önemli görülen içerisinde ilgili araştırma bulgularından bazı bölümler içermektedir. Bu çalışma ile çalışanların liderlerine ait algıladıkları tevazu düzeylerinin, liderlerinin algılanan ego durumu ve etkin liderlik düzeyi üzerindeki etkisinin incelenmesi amaçlanmıştır. Çalışmada nicel araştırma yöntemi kullanılarak 1154 kişinin anket cevaplarının analizleri dikkate alınmıştır. Örneklem ise; özellikle teknolojinin ön plana çıkması ile kişilerarası iletişimin çok farklı bir boyut kazanması sebebiyle uzaktan çalışanlar olarak belirlenmiş ve teknolojiye yakın ve aynı zamanda fiziksel olarak liderine uzak olarak da çalışmayı deneyimlemiş kişiler ana örneklem grubu olarak belirlenmiştir.  Bulgular, tevazu düzeyi, etkin liderlik yaklaşımları ve transaksiyonel analiz açısından ego (ben durumu) arasında anlamlı bir ilişki olduğunu göstermektedir.

 

Published
2020-12-22
Section
Articles