Termal Turizmde Ziyaretçilerin Destinasyon İmajı Algısı: Sındırgı Örneği

  • Melike GÜL
  • Kudret GÜL
  • Esat SAÇKES
Keywords: Termal Turizm, Destinasyon İmajı, Sındırgı.

Abstract

Son yıllarda iletişim teknolojilerinde yaşanan hızlı gelişmeler ve bu gelişmelere paralel insanların termal turizm konusunda bilinçlenmesi,
termal destinasyonlara yönelik ilgiyi arttırmaktadır. Bu noktadan hareketle çalışmada, Sındırgı termal yöresi ziyaretçilerinin destinasyon
imajı algısı ve bu algının, demografik değişkenlere bağlı olarak değişip değişmedi belirlenmeye çalışılmıştır. Veriler, Temmuz 2018 ile Ekim
2019 yılları arasında Sındırgı termal yöresinde faaliyet gösteren toplam üç tesiste konaklayan müşterilerden anket tekniği ile elde edilmiştir.
Araştırma bulgularına göre termal ziyaretçilerin destinasyon imajını algısını etkileyen en önemli faktör fiyat uygunluğudur. Bu faktörü önem
sırasına göre kültürel yapı, genel alt yapı, tesislerdeki eğlence ve rekreasyonel olanakların yeterliliği, doğal çekicilikler ve termal olanakların
yeterliliği izlemektedir. Araştırmada ziyaretçilerin destinasyon imajı algısının konaklanan tesis, yaş ve eğitim düzeyine göre farklılaştığı
sonucuna da ulaşılmıştır. Cinsiyet, medeni durum ve gelir düzeyi değişkenlerinin ise ziyaretçilerin destinasyon imajı algısı üzerindeki etkisi
istatistiksel olarak anlamlı değildir.

Published
2019-12-25
Section
Articles